Het fonds Hoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Werkwijze


De Stichting Vrienden van Effatha is een klein tot middelgroot vermogensfonds. Ze heeft een ANBI-verklaring.

De Stichting Vrienden van Effatha werft haar vermogen bij donateurs, opbrengsten uit opgebouwd vermogen, giften en legaten. De Stichting ondersteunt anderen om haar doelstellingen te verwezenlijken en ziet toe op de juiste besteding van middelen. De ontvangers leggen hierover verantwoording af.

De Stichting Vrienden van Effatha financiert projecten die niet uit reguliere financieringsbronnen van onder andere de overheid kunnen worden betaald.
Aanvragen worden in principe gehonoreerd als zij passen binnen de doelstelling, er een projectplan aan ten grondslag ligt, de aanvrager betrouwbaar wordt geacht (via referenties of organisaties waarvoor zij werkzaam zijn), er voldoende budget is, er gerapporteerd wordt over de resultaten (sanctie 10% korting dan wel niet uitbetalen) en niet subsidiabel is vanuit overheidsgelden of andere bronnen.
Meestal is de omvang van de projecten zo groot dat de Stichting Vrienden van Effatha optreedt als co-financier. Afhankelijk van de aard van het project worden garanties gevraagd voor continuïteit van de activiteiten na afloop van de projectfinanciering.

De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten die niet subsidiabel zijn en gericht zijn op het versterken van de positie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.

80 procent van het te besteden budget gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en gericht op alle aspecten van het leven. Enkele projecten van structurele aard hebben een veel langere looptijd (bv. Deafnet in Afrika). Met de diverse landen en organisaties bestaat een zeer langdurige relatie. Er worden wel steeds nieuwe kortlopende projecten opgezet.